KALENDARZ SZKOLNY 2023 „MOJA OKOLICA”

REGULAMIN KONKURSU

KALENDARZ SZKOLNY 2023 „MOJA OKOLICA”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt. Kalendarz szkolny 2023 „Moja okolica”

2. Organizatorem konkursu jest Szkolna Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Owińskach

3. Cele konkursu:

•             Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.

•             Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.

•             Propagowanie walorów przyrodniczych otoczenia, w którym żyjemy.

•             Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

Konkurs ma na celu wybranie zdjęć, które zostaną przypisane dwunastu miesiącom w 12-stronicowym kalendarzu szkolnym.

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Owińskach, ul. Poprzeczna 10, 62-005 Owińska

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

2. Etap I (zgłoszenia) organizowany jest w dniach 21.10 – 13.11.2022. Etap ten polega na zgłaszaniu udziału w konkursie poprzez wysłanie zdjęć konkursowych własnego autorstwa na adres mailowy foto.spowinska@gmail.com Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. Zdjęcia muszą spełniać wymagania określone w § 4 regulaminu.

3. Podczas II etapu wybierane są przez Komisję Konkursową zdjęcia, które zostaną umieszczone w kalendarzu szkolnym. Komisja Konkursowa jest powoływana przez Organizatora konkursu i składa się z przedstawiciela Szkolnej Rady Rodziców, przedstawiciela Dyrekcji Szkoły, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego oraz fotografa. 

§ 4 ZDJĘCIA, ICH WYKORZYSTANIE I PRAWA AUTORSKIE

1. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na  e-mail foto.spowinska@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska autora oraz miejsca, gdzie zostały zrobione. Zdjęcia można przesłać w postaci linku do pobrania z WeTransfer/google drive itp.

2. Zdjęcie powinno spełniać następujące wymagania techniczne:

•             format TIFF/PNG/JPG

•             najwyższa jakość/najmniejsza kompresja

•             rozdzielczości 300dpi.

Przesłane zdjęcie musi być na tyle wysokiej rozdzielczości aby dobrze wyglądało po wydruku.

3. Zdjęcia nie mogą naruszać prawa, praw osób trzecich ani dóbr osobistych osób trzecich.

4. Zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.

5. Zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu Uczestnik oświadcza, że uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek widnieje na fotografii, na jej zgłoszenie w charakterze Pracy Konkursowej oraz jej rozpowszechnianie do ww. celów

6. Wybrane zdjęcia nadesłane na konkurs mogą być publikowane na stronie https://pl-pl.facebook.com/szkolawowinskach/, a Uczestnik Konkursu zgadza się na upublicznienie jego zdjęcia konkursowego oraz jego imienia i nazwiska w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

§ 5 NAGRODY

Każdy autor zdjęcia wybranego przez Komisję Konkursową, otrzyma 1 egzemplarz wydrukowanego kalendarza.